Slovník

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
arch
List papíru formátu většího než A4 (210 x 297 mm).
barevný profil
Často také ICC profil charakterizuje barevný gamut a vlastnosti reprodukčního zařízení či média. Tyto informace mohou být využity pro přesnou reprodukci či zobrazení barev na daném zařízení, ať je to tiskárna, monitor, skener, či jiné zařízení.
bigování
Bigování se provádí u silnějších materiálů a desek měkkých vazeb. V místě, kde se potřebuje papír ohnout, se udělá podélná rylka, která se tlakem vytlačí a papír se v toto místě ohne bez vedlejšího poškození (praskání).
cenzura
Ideově politická kontrola vydávání tiskovin (knih, periodik, letáků apod.), která se projevuje zákazem vydávání a rozšiřování dokumentů, které jsou považovány za nežádoucí anebo závadné z důvodů společenských, politických, náboženských, mravních nebo jiných.
certifikovaný digitální nátisk
Certifikací nátisku rozumíme důvěryhodné zpětné ověření přesnosti nátisku po vytištění. Hovoříme-li tedy o certifikaci nátisku, nemáme na mysli jakési „generální“ oznámkování nátiskového procesu ani žádný speciálně vyvinutý nátiskový systém, ale metodiku postupu při výrobě nátisku.
CMYK
CMYK je barevný model založený na subtraktivním míchání barev (mícháním od sebe barvy odčítáme, tedy omezujeme barevné spektrum, které se odráží od povrchu). CMYK se používá především u reprodukčních zařízení, která barvy tvoří mícháním pigmentů (např. inkoustová tiskárna). Model obsahuje čtyři základní barvy: azurovou (Cyan), purpurovou (Magenta), žlutou (Yellow) a černou (blacK) - někdy se také označuje jako klíčová (Key).
digitální tisk
Digitálním tiskem rozumíme technologie, kdy je počítač (grafická stanice) spojen přímo s tiskovým strojem a mezi souborem v počítači a vytištěným dokumentem neexistuje žádný polotovar, jako je film nebo tisková deska. Nejprimitivnějším podáním digitálního tisku je barevná kancelářská tiskárna.
dpi
Dots per inch (DPI) je údaj určující, kolik obrazových bodů (pixelů) se vejde do délky jednoho palce. Jeden palec, anglicky inch, je 2,54 cm. Někdy se také užívá zkratky PPI čili, pixely na palec.
elektrostatický tisk
Technologie tisku, která využívá vlastností elektrostatického pole a elektrostatických nábojů k vytvoření obrazu z prášku nebo inkoustu na výstupní médium.
falcování
Při falcování je papír ručně neb o strojově skládán na výsledný formát. Falcování se používá u menších gramáží papíru (do 170 g/m2), u vyšších gramáží se papír biguje (viz. bigování).
flexotisk
Flexotisk, nebo také flexografie, je technika tisku z výšky (rotační tisk z polymerního štočku na předmět), s hojným komerčním využitím u potiskování velkých formátů měkkých materiálů, jako jsou fólie, lepenky a kartóny.
fotosazba
Nebo též - fotografická sazba. Je to způsob sazby, při kterém pomocí fotosázecích strojů dochází k fotografické projekci obrazu písmen, řádků nebo stran na citlivý papír, film nebo fólii. Nahradila nejen pomalejší ruční sazbu, ale také horkou sazbu, protože je jednodušší a bezpečnější.
gamut
Gamut je dosažitelná oblast barev v určitém barvovém prostoru. Barvy mimo tuto oblast lze v daném barvovém prostoru zobrazit jen přibližně. K jejich přibližnému zobrazení se používají různé zobrazovací záměry a metody přepočtu (relativní kolorometrická, perceptuální, absolutní kolorometrická, sytost...).
Obvykle se graficky vyjadřuje jako podmnožina tzv. CIE chromatického (barevného) diagramu, což je množina všech barev rozlišitelných lidským okem, sestavená úřadem International Commission on Illumination (CIE) v roce 1931.
hlubotisk
Hlubotisk je tisková technika pracující na principu tisku z hloubky. Tisková forma je reliéfní a tiskové prvky jsou zahloubeny pod úroveň prvků netisknoucích – je tomu tedy opačně než u tisku z výšky. Tisková místa jsou zaplněna řídkou rychle zasychající barvou a při tisku dochází k převzetí barvy potiskovaným materiálem, ponejvíce papírem. K fixaci barvy na papíru dochází odpařením těkavých rozpouštědel.
Hlubotisk je tisková technika vhodná pro tisk široké palety výrobků především ve vysokých nákladech. Hlavním rysem hlubotisku je zejména vysoká sytost barev. Proto je mimořádně vhodný pro tisk barevných reprodukcí špičkové kvality. Hlubotisk používáme na potisk papíru i plastových fólií.
horká sazba
Druh sazby, kdy se roztavený kov (písmovina) vstřikuje do písmových matric a z těch jsou odlévána jednotlivá písmena nebo najednou celé řádky. Horká sazba nahradila pomalejší ruční sazbu, později byla nahrazena fotosazbou, která je jednodušší a bezpečnější.
ICC profil
Často také "barevný profil" charakterizuje barevný gamut a vlastnosti reprodukčního zařízení či média. Tyto informace mohou být využity pro přesnou reprodukci či zobrazení barev na daném zařízení, ať je to tiskárna, monitor, skener, či jiné zařízení.
imprimatur
Jedná se o písemné schválení objednavatele k započetí tisku. Značí se zkratkou "k tisku" nebo "impr", datem + podpisem.
inkoust
Inkoust je tekutá, původně jen psací, látka obsahující pigment (nerozpustný ve vodě), nebo barvivo (rozpustné ve vodě).
ISBN
(International Standard Book Number) Mezinárodní standardní číslo knihy, které se přiděluje knihám a dalším publikacím za účelem jejich jednoznačné mezinárodní identifikace a identifikace jejich vydavatelů. Jedná se o desetimístné číslo tvořené arabskými číslicemi od 0 do 9; posledním (kontrolním) znakem může být též římská číslice X.
Číslo se skládá ze čtyř oddělených částí, které jsou odděleny pomlčkou nebo mezerou: identifikátoru skupiny, identifikátoru nakladatele, identifikátoru titulu a kontrolní číslice. Kontrolní číslice se vypočítává na základě předchozích 9 číslic použitím váhového koeficientu.
Systém ISBN je řízen Mezinárodní agenturou ISBN, které podléhají národní agentury ISBN. Ty přidělují novým publikacím ISBN z přidělených bloků čísel a provádějí evidenci těchto publikací (základ pro mezinárodní evidenci).
ISBN agentura
Instituce pověřená řízením systému ISBN (mezinárodní standardní číslování knih). Na mezinárodní úrovni je touto institucí Mezinárodní agentura ISBN se sídlem v Berlíně, která mj. provádí dohled nad správným používáním systému ISBN, zajišťuje konzultace národním agenturám a přiděluje a registruje identifikátory ISBN.
Na národní úrovni působí národní agentury, jejichž úkolem je přidělovat ISBN novým publikacím z přidělených bloků čísel a evidovat tyto publikace a přidělená ISBN. Národní agentura ISBN v České republice působí při Národní knihovně ČR.
jednobarevný tisk
Tisk jednou barvou (jakoukoliv = i jinou než černou), většinou na jednobarevném tiskovém stroji, a to na maloformátovém tiskovém stroji pro akcidenční tisk nebo na velkých novinových rotačkách.
Tento pojem si nepleťte s černobílým tiskem!
kapitálek
Ozdobná textilní lemovka vlepená do hlavy a paty hřbetu knihy, přesahující jeho okraj – má jen okrasnou funkci. ( lemovka zakončující horní a spodní okraj hřbetu tvořeného sešitými archy knihy)
krycí značky
Viz také soutiskové značky: (guide mark, register mark) jemné křížky nebo jinak graficky upravené vhodné značky při soutisku nebo koláži.
Značky v podobě jemného křížku na tiskové formě, které umožňují přesné krytí souhlasných tiskových prvků obrazu při kopírování, maskování a montáži. Ve vícebarevném tisku slouží k přesnému soutisku barev, v ostatních případech se používá při řezání archů, vystředění desky aj.
laminace
viz pojem laminování: Laminování je pokrytí povrchu tiskoviny polypropylenovou či polyesterovou fólií. Takto upravený povrch má vysokou mechanickou odolnost a dobře odolává vlhkosti.
laminování
Laminování je pokrytí povrchu tiskoviny polypropylenovou či polyesterovou fólií. Takto upravený povrch má vysokou mechanickou odolnost a dobře odolává vlhkosti.
lom
Místo přeložení papíru nebo kartonu. Podle směru skládání dále dělíme lomy na křížový, paralelní, okénkový...
makulatura
Tento výraz má více významů (podobných):
Odpadový produkt (papír), který vzniká při tisku (vadné archy, chybné otisky apod.)
Označení pro papír, který je potištěný či popsaný jen z jedné strany a lze jej tedy ještě využít.
Bezcenná tiskovina nebo kniha.
nátisk
Nátisk je základním kontrolním a schvalovacím prvkem v procesu vzniku tiskoviny. V obecném pohledu charakterizuje nátisk podobu finálního vytištěného produktu, v konkrétní situaci ale přesný význam nátisku pro jednotlivé subjekty i způsoby nakládání s ním závisí na řadě dalších okolností.
ořezové značky
Označují místo, kde má být dokument ořezaný. Označují skutečnou velikost dokumentu. Obraz, který přesahuje ořezové značky se nazývá spadávka (přesah do spadu). Takže je důležité je umístit tak, aby nezasahovali do ořezaného formátu. Jak nastavit ořezové značky.
paperback
jsou to knihy s měkkou vazbou, neboli brožované. Na obálce jsou většinou ilustrace a kniha obsahuje z velké části pouze text. Tento způsob výroby knihy se využívá u titulů s malým nákladem, u prvních vydání knih a testování trhu nebo u literatury brakové, aby se maximálně snížila cena.
papír
Stejnosměrná vrstva vláken, převážně rostlinných, vodou naplavených na síto, zplstěných a odvodněných.

Papír dále rozdělujeme podle gramáže a dalšího způsobu úpravy.

perforace
Se provádí tam, kde je potřeba papír odtrhnout např. vstupenky, kontrolní kupony a podobně. V místě, kde chceme aby se papír oddělil, vysekneme jemné dírky. Dále se perforace používá při výrobě trhacích kalendářů nebo bloků s kroužkovou vazbou.
Photoshop
Rastrový - bitmapový grafický editor, není zrovna nejvhodnější pro přípravu tiskových dat. Nicméně se z něj dají rozumná tisová data dostat. Víte jak připravit korektní tisková data z Photoshopu?
pixel
(zkrácení anglických slov picture element, obrazový prvek; někdy též pel, dále zkracováno na px)
Je nejmenší jednotka digitální rastrové (bitmapové) grafiky. Představuje jeden svítící bod na monitoru, resp. jeden bod obrázku zadaný svou barvou, např. ve formátu RGB či CMYK.
přesah
Prostor s tiskovými daty, který přesahuje výslednou velikost tikoviny. Používá se při tisku na spad (od kraje do kraje) kvůli nepřesnostem při tisku a řezání - aby nevznikaly "svítící" bílá místa na okrajích tiskovin. Tato část tisku je při řezání ořezána.
queritur
Ve středověkých rukopisech, inkunábulích a paleotypech uvození univerzitního žánru kvestie-disputačního pojednání, za nímž následuje otázka či problémový okruh, které mají být řešeny, jakož i jednoduchá kladná či záporná odpověď, po nich pak argumentace.
rastr
Reprodukční síťka k rozdělení tiskové předlohy na jednotlivé tiskové body.
remitenda
Neprodaná část tiskového nákladu novin, časopisů nebo publikací, která je vrácena vydavatelství.
RGB
Barevný model RGB neboli červená-zelená-modrá je aditivní způsob míchání barev používaný ve všech monitorech a projektorech (jde o míchání vyzařovaného světla), tudíž nepotřebuje vnější světlo (monitor zobrazuje i v naprosté tmě) na rozdíl např. od CMYK modelu.
složka
Arch papíru složený jedním nebo několika lomy na předepsaný hrubý formát. Několik spojených složek tvoří knižní blok; plánovací měrnou jednotkou v polygrafii je arch složený třemi lomy (16 stránek).
soutiskové značky
Viz také krycí značky: Značky v podobě jemného křížku na tiskové formě, které umožňují přesné krytí souhlasných tiskových prvků obrazu při kopírování, maskování a montáži. Ve vícebarevném tisku slouží k přesnému soutisku barev, v ostatních případech se používá při řezání archů, vystředění desky aj.
spadávka
Spadávka je přesah obsahu přes ořezaný rozměr (ořezové značky). Používa sa v případe, když má grafika vyplnit celou plochu papíru, včetně okrajů, jako tolerance nepřesnosti při tisku a řezání. Spadávka by měla být široká alespoň 3 mm z každé strany. Jaké přesahy do spadu?
toner
Toner je černý nebo barevný prášek, který se používá v laserových tiskárnách a kopírkách k tisku na papír. Ve starších strojích, byl toner nalit uživatelem z láhve do nádrže ve stroji. Moderní stroje používají kazety s práškem.
užití díla
Upotřebení autorského díla, které zasahuje do majetkového práva autora. Dílo lze užít rozmnožováním, zpřístupňováním v hmotné podobě (půjčováním, pronájmem, rozšiřováním a vystavováním) nebo zpřístupňováním v nehmotné podobě (sdělováním veřejnosti). Užít díla lze pouze se souhlasem autora, který autor uděluje licenční smlouvou (úplatná zákonná licence), nestanoví-li autorský zákon, že lze dílo užít i bez souhlasu autora (bezúplatná zákonná licence).
V1
Je nejrozšířenějším druhem měkké vazby. Její výroba je rychlá a levná. Princip vazby je sešití - spojení (nití, lepidlem nebo drátem - skobičkou) volných listů uprostřed a jejich přeložení. Používá se zejména pro brožury, časopisy nebo ceníky. Nejčastěji se s ní setkáváte ve svých poštovních schránkách v podobě letáků nákupních řetězců.
V2
Je druhým nejrozšířenějším druhem měkké vazby (po vazbě V1). Její výroba je také poměrně rychlá (technologicky omezena dobou schnutí lepidla) a levná. Princip vazby je slepení volných listů na kraji a jejich vlepení do pevnější připravené obálky. Používá se zejména pro katalogy, objemnější brožury nebo větší časopisy (s vyšším počtem stran).
V2a - lepená brožura s přesahem obálky
V2b - lepená brožura, předsádka je přilepena k obálce
V3
Šitá vazby s přelepy hran.
V4
Šitá měkká vazba, vazba šitých brožur...
V5
Polotuhá vazba s deskami z lehčí lepenky - knižní blok je buď lepen, nebo sešit nití, vazba je podobná V2, dnes se již téměř nepoužívá.
V6
Touto vazbou se vážou dětské skládanky - leporela.
V7
Tuhá vazba s kombinovaným potahem, např. poloplátěná (šitý blok, plátěný hřbet, papírový potah desek).
V8
Tuhá vazba s nekombinovaným potahem, plátěná, desky potaženy jedním kusem knihař. plátna (pevné desky, šitý blok, plátěný potah, papírový přebal).
V8a - pevné desky, šitý blok, papírový (laminovaný) potah, bez přebalu
V8b - pevné desky, šitý blok, papírový potah, papírový přebal
V9
Plastové desky s šitým blokem.
vazba
Spojení jednotlivých listů k sobě do jednotné publikace. Existuje několik druhů vazeb, podle způsob spojení listů tiskoviny. Nejčastěji se můžete setkat s vazbami: V1 - sešitová, na skobičku, V2 - lepená, V8 - knižní. Více se o druzích vazeb v samostatném článku.
vizitka
je to věc kterou ukazujete ostatním :). Nejlevněji vám vizitky vytisknou zde.
WML
(Wireless Markup Language) Značkovací jazyk pro vyjádření struktury dokumentu, který má být prezentován v rámci služby WAP (Wireless Application Protocol). Je velmi podobný jazyku HTML, ale je mnohem jednodušší, nabízí menší počet značek. Koncepčně vychází z jazyka XML.
WORM
(Write Once Read Many) Všeobecné označení pro paměťové médium, které umožňuje ukládání a čtení dat, nikoliv však jejich výmaz. Média WORM se používaly zejména pro archivaci dat.
xerografie
Je jedna z technik elektrostatického tisku. Za vynálezem xerokopírovací technologie stojí snaha studenta Chestera Carlsona. Roky výzkumu vedly k patentu, který byl podán v roce 1942 pod názvem elektrická fotografie. Slovo xerografie bylo užito až později, pochází to z řeckých slov „suché psaní.“
Na základě dat, získaných z předlohy nebo z počítače je modulován laserový paprsek, který exponuje elektrografický světlocitlivý vodivý válec tak, že vznikne latentní obraz. Vyvíjecí jednotka obsahuje záporně nabitý práškový toner, který je emitován na povrch vodivého válce a uchytí se na místech exponovaných laserem. Papír přicházející do tiskové jednotky je kladně nabit a při styku s elektrografickým válcem dojde k přenosu toneru na papír pomocí přenosového válce. Přebytečný náboj z povrchu papíru je odstraněn a zůstane pouze náboj držící částice toneru. Teplo tavící jednotky potom zafixuje toner na papíru, proto jsou dokumenty vycházející z laserové tiskárny nebo kopírky teplé.
xylografie
Také dřevoryt: Grafická technika tisku z výšky nahrazující starší techniku dřevořezu. Obraz je vyřezán rydly do povrchu silné desky zhotovené z tvrdého zimostrázového dřeva řezané napříč vláken, která se potře barvou (obraz tak tvoří netisknoucí plochu) a následně se otiskne. Pomocí různé šířky a hustoty čar lze docílit stínovaný obraz. V 19. století se dřevoryt spolu s litografií stal hlavní ilustrační technikou. V současnosti se dřevoryt jako tisková technika již nepoužívá.
Yetti
Yetti je humadoidní tvor, jehož existence nikdy nebyla spolehlivě prokázána. Jedná se o mytického tvora z pohoří Himalájí, který nebyl nikdy spolehlivě zdokumentován. Yetti je údajně až 2,5 metru vysoký, chlupatý tvor podobný lidoopovi, nebo pravěkému člověku. :-)
zlacení
Zlacení a pozlacování jsou různé techniky nanášení tenké vrstvy zlata nebo jiného kovu na povrch jiných materiálů - zejména tiskovin jako jsou obálky knih, pozvánky, oznámení nebo vizitky. Dnes se místo zlata častěji používají metalické nebo holografické fólie.